علل تنبلی واهمال كاری وراههایی برای رفع آن

آیاشمااهل اهمال ودفع الوقت هستید؟ اگر شما نیز مثل بسیاری ازآدمهاباشید،پاسخ این سوال مثبت است.اما این احتمال هست كه شمانخواهیدبااضطرابات حاصل اززندگی اهمال كارانه سركنید.ممكن است بیشتركارهارادرحالیكه میل به انجامشان داریدبه تعویق بیندازید،وبه دلایلی به طفره رفتن وتعلل ورزیدن ادامه دهید.این روال مسامحه كاری ازجنبه های بسیار خسته كننده زندگی است. اگر شما به سختی گرفتار این حالت باشید. كمترروزی می گذرد كه نگویید((می دانم باید آن كار را سامان دهم،اما باشد برای بعد .))گناه این نقطه ضعف را به سادگی نمی توان متوجه عوامل بیرونی دانست . تعلل ورزیدن وناراحتیهای حاصله از آن تماما" به خود شما بستگی دارد.

چند نمونه از اهمال كاری وتنبلی متداول: درزیربعضی زمینه هایی راكه درآن انتخاب ((تعلل ورزی))بسیار سهل تراز انتخاب ((عمل)) است می آوریم :

1-ادامه دادن به شغلی كه امكانی برای رشدوپیشرفت ندارد .

2-اصراربر حفظ روابطی كه نابسامان شده است. متاهل یا مجردماندن فقط به امیداینكه اوضاع بهترخواهد شد.

3-امتناع از كوشش در حل مشكلاتی كه در روابط مختلف پیش می آیند ، از قبیل مشكلات جنسی – خجالت ویا ترس . به جای اینكه اقدامی سازنده به عمل آوریدفقط منتظرمی مانیدتااوضاع خودبه خودبهبود یابد .

4- بی توجهی به اعتیاداتی ازقبیل الكلیسم – موادمخدر، قرصهای آرامبخش یا سیگار . به خود می گویید (( هر وقت آمادگی داشتم آنرا ترك می كنم ))درحالیكه می دانید به تعویق انداختن این كار به سبب تردیدی است كه نسبت به توانایی خود دارید .

5- به تعویق انداختن كارهای دشوارویاكم اهمیت نظیر نظافت منزل

6-طفره رفتن ازمواجهه بادیگران مثلا"یك شخص بلند مقام ، یك دوست با ماندن در انتظار فرصت مناسب كم كم به این نتیجه می رسید كه چنین برخوردی لازم نیست ، در حالی كه ممكنست این مواجهه روابط شما را، یا كیفیت خدمات را ، بهبود بخشد .

7-تصمیم به شروع رژیم غذایی مناسب از فردایاهفته بعد البته چون به تعویق انداختن ازرژیم گرفتن آسانتراست میگویید((فردا رژیم می گیرم))فردایی كه هیچوقت نخواهد آمد.

8- به تعویق انداختن كارها به بهانه خواب یا خستگی .

9-خستگی وبهانه ، احساس كسالت وملال ومریض شدن شیوه های عالی برای تعلل ورزیدن است.

دلایل ادامه اهمال كاری وتنبلی

ریشه اهمال كاری وتنبلی كردن را می توان در خود فریبی وفرارازقبول مسئولیت دانست در  اینجا مهمترین بازده های مسامحه كاری را ذكر می كنیم.

1-تعویق هرامر به شما امكان می دهد تا از فعالیتهای ناخوشایند فرار كنید.

2-ازراه خود فریبی می توانید احساس آرامش كنید.

3-تا زمانی كه به تعلل ورزی خویش ادامه می دهیدمی توانیدپیوسته همانگونه كه هستید باقی بمانید .

4-با احساس ملال ، كسی یاچیزی را موجب اندوه خوددانسته وسرزنشش می كنید . تا مسئولیت را از دوش خود بردارید ومتوجه امر كسالت آور بیرونی كنید.

5-باانتظاربهترشدن اوضاع می توانید بنشینید و دنیا رابه خاطراندوه خودسرزنش كنید امااوضاع هیچگاه به نفع شماتغییرنمی كند،این یك شیوه عالی برای اجتناب از كاركردن است .

6-با دوری گزیدن از فعالیتهایی كه مستلزم مخاطره است برای همیشه از احتمال شكست دوری می كنید.

7-آرزومیكنیدكه خواسته هایتان خودبه خودبرآورده شوند.

8- ابراز همدردی دیگران ودلسوزی شخص خودتان را جلب می كنید تا به خاطر احساس اضطراب شما كه ناشی از انجام ندادن كارهایی است كه نتواسته اید بكنید همواره دلسوزتان باشند .

9-با اجتناب ازكار میتوانید از موفقیت فرار كنیددرنتیجه ازاحساس آدم خوب ولایق بودن وپذیرش بلكه مسئولیتهایی كه موفقیت به همراه داردنیزاحترازخواهید كرد.

چند روش برای از بین بردن اهمال كاری وتنبلی

1-یك روزتصمیم بگیریدكه فقط به زمان حال بیندیشید، وسعی كنید آن پنج دقیقه را صرف انجام كاری كه ((میخواهید)) بكنید.دراین فاصله كوتاه ازبه تعویق انداختن آنچه موجب ارضای خاطرشما است اجتناب كنید.

2-بنشینید وشروع به كاری كنید كه به تعویق افكنده اید نوشتن یا خواندن كتابی كه قصد داشته اید .خواهید دید كه اهمال شما هیچ ضرورتی نداشته ، زیرا همین كه تعلل را كنار بگذارید ، دست زدن به كار دلخواه را به احتمال زیاد دلپذیر ولذتبخش خواهید یافت . شروع به اجرای كار مورد نظر عملا" موجب می شود تا اضطراب خود را نسبت به انجام تمامی آن كار فراموش كنید.

3-وقت مشخصی راتعیین كنید.واین وقت را منحصرا"به انجام كاری كه به تعویق انداخته اید اختصاص دهید.خواهیددیدكه همین پانزده دقیقه كوشش كل مشكل تعلل ورزی شما را از میان برمی دارد.

4- خود را مهمتر از آن بدانید كه با اضطراب در باره كارهایی كه باید به انجام برسانید زندگی كنید .بار دیگر كه می بینید اضطراب ناشی از تعویق كاری ناراحتتان می كند ، بیاد بیاورید مردمی كه خویشتن را دوست دارند اینگونه خودشان را آزار نمی دهند .

5-زمان حال را با دقت بررسی كنید. ببینیداكنون از چه چیز اجتناب می نمایید و شروع به مقابله ومبارزه باترس اززندگی مثبت وسازنده كنید.به تعویق اندازی موجب نگرانی نسبت به امری درآینده می شود واین نگرانی جانشین زمان حال شمامی شود.

6- سیگار را ترك كنید… حالا ،رژیم غذایی متناسب را شروع كنید …همین الان، به این طریق است كه با مشكلات خودمقابله خواهید كرد….باعمل درهمین لحظه. عمل كنید.تنها چیزی كه مانع شما می شودخود شما،وانتخابهای بیمارگونه ای است كه بعمل آورده ایدزیراقدرت خودتان راباورنداشته اید. خیلی ساده است فقط عمل كنید .

7- نگاه دقیقی به زندگی خود بیندازید اگر می دانستید فقط شش ماه دیگر زنده خواهید بود. آیا همین روشها وهمین كارها را انتخاب می كردید؟

8- در بعهده گرفتن كاری كه از آن پرهیز دارید شجاع باشید . یك عمل شجاعانه می تواند همه ترسهای شما رااز بین ببرد . دیگر به خود نگویید كه عملكردتان باید خوب باشد . به خاطر داشته باشید كه نفس عمل كردن بسیار مهمتر است .

9- تصمیم بگیرید كه تا لحظه خوابیدن خسته نشوید اجازه ندهید كه خستگی یا بیماری ، وسیله ای برای فرار از كاریا به تعویق انداختن آن شود .

10- كلمات ((امید ))،((آرزو ))و((شاید))را از فرهنگ لغات خود حذف كنید . این كلمات ابزار به تعویق اندازی كارهاهستند.هروقت این كلمات واردذهن شمامی شوند ، جملات تازه ای را جانشین آنهاسازید،مثلا" جمله ((امیدوارم كارها روبراه شوند))رابه جمله ((آن كارراعملی خواهم ساخت)) تبدیل كنید.

11-رفتارهای منتقدانه خود را هر روز یا داشت كنید.با نوشتن ،دومنظور زیر حاصل خواهد شد:چگونگی بروزرفتارانتقادی را درزندگی خودمشاهده خواهیدكرد.تعداد دفعاتی كه انتقادمی كنید.نوع انتقاد،وقایع و افرادی كه به این حالت شمامربوط می شوند، مشخص می گردند . همچنین از انتقاد كردن دست برخواهید داشت ، زیرا نوشتن مواد آن در یاداشت روزانه عملا" كار بسیار دردناكی می شود.

12- اگر دلتان می خواهد دنیا تغییر كند ،شكوه وشكایت نكنید . كاری بكنید به جای اینكه لحظات خود را باانواع نگرانیهای اختلال آمیز نسبت به كارهای عقب مانده بگذرانید ، با این نقطه ضعف فلاكت بار مبارزه كنید وپیوسته در لحظه حال زندگی كنید . یك فرد عمل كننده باشید ، نه آرزو كننده یا امیدوار یا انتقاد كننده.

****

منبع : مقاله " علل تنبلی  "- تهیه كننده : سایت  تاپ ایران -آدرس  اینترنتی :http://www.topiran.com/ravan7.html