كلید موفقیت  اینجاست !

1- اخلاق  سرمایه و بهترین و عالی ترین  دارایی ما است .

2-اخلاق خوب ،اختصاص  به طبقه ای  ندارد، در هر طبقه  و صنفی پیدا شود  ،مورد احترام  واقع می گردد.

3-اخلاق خوب مانند آب جاری است كه موجب حاصل خیزی كشتزار ها می شود .

4-اخلاق بالاتر از قوانین است،زیرا قوانین  همیشه همراه  انسان نیست ولی اخلاق همیشه با اوست .

5-اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامی بر زبان  نمی آورند كه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

6-انحطاط اخلاقی همیشه پیشاهنگ انقراض تمدنها است.

7-بداخلاق در دست  دشمنی گرفتار است كه هر جایی برود  از چنگ  عقوبت او رهایی  نیابد.

8-بهترین میراثی كه پدران برای فرزندان  خود  می گذارند، تربیت خوب است.

9-به هر كس كه می خواهد  موفق شود بگویید:اخلاق نیك را در خود پرورش  ده.

10-خط  مستقیم نه تنها در هندسه بلكه در اخلاقیات هم كوتاه ترین راه است .

11-صاحبان اخلاق،روح جامعه خود هستند.

12-مردان  قانون وضع می كنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.

13-وظیفه زن ،تهذیب اخلاق مرد است .

14-پیش از مسافرت  از خصوصیات  اخلاقی  و سوابق  رفیق  راهت  ، پرس  و جو  كن  و پیش  از خرید خانه ،همسایه ات  را بشناس .

15-ارزش  های  معنوی و اخلاقی  حمایتگرند،نه محدودیت آفرین .

16-اخلاق باید بر هنر  حكومت كند .

17-اخلاق و عظمت مردان  بزرگ ،در  طرز رفتارشان  با افراد  كوچك معلوم  می شود.

18-آداب و  عادات  به آسانی  و سرعت  به صورت  اخلاق در می آید.

19-اخلاق اگر با اندكی  هوش  توام باشد  هزار مرتبه بر تحصیل زیاد  بدون هوش  و بدون اخلاق  ترجیح دارد.

20اخلاق یكی از بزرگترین  قوای  محركه  جهان است  و در كمال  تظاهرات  خود، طبیعت انسانی  را در  عالی ترین  شكل آن مجسم می سازد.

21- اخلاق  ساخته شده  و حاضر  و آماده نیست ،بلكه  ذره ذره ،روز به روز  خلق و ایجاد می گردد.

22-اخلاق می تواند  جانشین علم ، مال ،مقام ،زیبایی و سایر مزایا  باشد،اما هیچ  نعمتی  جای آن  را نمی گیرد.

23-در طبیعت  و اخلاق انسانی ،هیچ ضعف و انحرافی  نیست  كه با  تعلیم مناسب اصلاح نشود.

24-ملت  بدون  اخلاق ، اخلاق  بدون عقیده ،و عقیده بدون فهم  ممكن نیست.

گنج  پنهان

1-علم پیشاهنگ  عمل است .

2-دانش  بزرگترین گنج است .

3-به كسی كه از او دانش آموخته اید و به كسی كه  تعلیم می دهید احترام نمایید.

4-شما با هر بار آموختن ،پنجره ای  به دنیایی جدید  به روی خود  می گشایید.

5-برای كسی كه دارای  دانش  است  همه كس  طلب آمرزش  می كند؛ حتی  ماهی  دریا.

6- برترین مردم كسی  است كه  بیشتر سودش به مردم  می رسد.

7-آموزش ، جریان  مستمر تغییر است .

8-علم بدون تكامل اخلاقی، خطرناك و نابود كننده  است .

9-نتیجه دانش ، عمل را بی ریا  انجام دادن است.

10-نتیجه دانش ،خداشناسی است .

11- دانشی  كه به بیان  نیاید،مانند  گنجی  است  كه آن  را انفاق نكنند.

12-علم بر سر،تاج است  و مال برگردن ، غل و زنجیر  است.

13-دانشمند،امین  خدا در زمین  است.

14-برای هر چیز راهی  است  و راه بهشت،دانش  است .

15-كتاب ها،باغ های  دانشمندانند.

****

منبع : مقاله "  خوشبختی ؛ به همین سادگی  "- منبع  - روزنامه  اطلاعات (ضمیمه )-پنج شنبه 12  شهریور 1383