بدینوسیله فرم پژوهشی شماره دو سایت فکرنو با عنوان " فرهنگ کار گروهی " به حضورتان ارائه می شود .ضمن تشکر و قدردانی از مشارکت شما در پژوهش های اینترنتی سایت فکرنو ، این فرم به بررسی افکار و اندیشه های شما در زمینه کارگروهی می پردازد .امید است که با بهره گیری از افکارارزشمند شما بتوانیم قدم های موثری در زمینه گسترش فرهنگ کار گروهی در کشور برداریم .ضمنا قابل ذکر است که نتایج این پژوهش به صورت گزارش های پژوهشی در سایت فکرنو منتشر خواهد شد.

سایت فکرنو

www.fekreno.org